วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ทักษะการอ่าน (Reading Skill)


การอ่านภาษาอังกฤษ  มี 2  ลักษณะ คือ  การอ่านออกเสียง (Reading aloud) และ การอ่านในใจ  (Silent Reading )  การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านเพื่อฝึกความถูกต้อง (Accuracy)  และความคล่องแคล่ว ( Fluency)   ในการออกเสียง   ส่วนการอ่านในใจเป็นการอ่านเพื่อรับรู้และทำความเข้าใจในสิ่งที่อ่านซึ่งเป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย เช่นเดียวกับการฟัง  ต่างกันที่ การฟังใช้การรับรู้จากเสียงที่ได้ยิน ในขณะที่การอ่านจะใช้การรับรู้จากตัวอักษรที่ผ่านสายตา ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญและมีความสามารถเพิ่มพูนขึ้นได้  ด้วยเทคนิควิธีการโดยเฉพาะ  ครูผู้สอนจึงควรมีความรู้และเทคนิคในการสอนทักษะการอ่านให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้การอ่านแต่ละลักษณะประสบผลสำเร็จ                                                                                                       ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนการสอน ทักษะการอ่าน (Reading Skill)   
                                                                                                                          วิดีโอสาธิตการสอนทักษะการอ่าน ขั้น Presentation


1 ความคิดเห็น:

  1. Hi Piyaman,

    I found your blog when i was looking for information on multiple intelligence, but unfortunately, I cannot read Thai. However, I think your blog looks very nice. I was surprised to see information about Obama. I thought that the world now knows that he is a communist.

    Anyway, good luck with your work on multiple intelligence.

    ตอบลบ